KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa Srijeda, 30.05.2018. godine
Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15) i člana 132. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

KONKURS
za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa
1. Doktor tehničkih nauka (oblast računarstvo i infomacione nauka)…………………. 1 izvršilac;
2. Doktor tehničkih nauka (oblast drumski saobraćaj)…………………………………………3 izvršioca;
3. Doktor ekonomskih nauka ……………………………………………………………………………..2 izvršioca.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju,
Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
Dokaz o izboru u zvanje, ako je ranije biran,
Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,
Separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje, i
Izvod iz matične knjige rođenih.
Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a. Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-780 i 315-810.

KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa Srijeda, 30.05.2018. godine
Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15) i člana 132. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

KONKURS
za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa
1. Doktor tehničkih nauka (oblast računarstvo i infomacione nauka)…………………. 1 izvršilac;
2. Doktor tehničkih nauka (oblast drumski saobraćaj)…………………………………………3 izvršioca;
3. Doktor ekonomskih nauka ……………………………………………………………………………..2 izvršioca.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju,
Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
Dokaz o izboru u zvanje, ako je ranije biran,
Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,
Separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje, i
Izvod iz matične knjige rođenih.
Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a. Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-780 i 315-810.

KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa Srijeda, 30.05.2018. godine
Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15) i člana 132. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

KONKURS
za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa
1. Doktor tehničkih nauka (oblast računarstvo i infomacione nauka)…………………. 1 izvršilac;
2. Doktor tehničkih nauka (oblast drumski saobraćaj)…………………………………………3 izvršioca;
3. Doktor ekonomskih nauka ……………………………………………………………………………..2 izvršioca.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju,
Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
Dokaz o izboru u zvanje, ako je ranije biran,
Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,
Separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje, i
Izvod iz matične knjige rođenih.
Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a. Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-780 i 315-810.