Naučno-istraživački rad na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke “Prometej”

Nastavnici, saradnici i istraživači zaposleni na realizaciji nastavnih programa Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” bave se osnovnim i primijenjenim istraživanjima u oblastima tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, kao i multi-, inter- i transdisciplinarnim istraživanjima, s namjerom da ostvare razvoj društva zasnovanog na znanju i obezbijede održivi razvoj Republike Srpske.

Naučno-istraživački rad na Visokoj školi “Prometej” se ostvaruje preko sljedećih aktivnosti:

 • učešća u projektima čiji je direktni ili indirektni korisnik Vlada Republike Srpske sa svojim ministarstvima i drugim javnim institucijama te zajednički organi BiH,
 • učešća u međunarodnim projektima čiji su direktni ili indirektni korisnici specijalizovane agencije Evropske Unije ili druge međunarodne agencije,
 • izrade strateških projekata u oblastima tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, kao i u multi-, inter- i transdisciplinarnim naukama, čiji su korisnici Republika Srpska, BiH te domaće i međunarodne organizacije i korporacije,
  inovacionih istraživanja usmjerenih ka transferu tehnologije,
 • realizacije projekata transfera znanja i tehnologije koji se obavljaju za potrebe lokalne samouprave i preduzeća,
 • pripremanja i usavršavanja kadrova za naučno-istraživački rad kroz implementaciju programa naučno-istraživačkog podmlatka.

Na Visokoj školi “Prometej” opremljeni su kabineti koji omogućavaju eksperimentalni rad iz oblasti tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, kao i multi-, inter- i transdisciplinarna istraživanja.

Visoka škola “Prometej” podržavaće inovacione aktivnosti svojih nastavnika, saradnika i istraživača kroz rad “STEM” kabineta čiji će osnovni fokus biti na istraživanju i razvoju novih rješenja u oblasti digitalizacije poslovanja, digitalizacije javne uprave te unaprijeđenja bezbjednosti saobraćaja.

Visoka škola “Prometej” organizuje naučne i stručne skupove iz svih oblasti svoga djelovanja sa ciljem njegovanja izvrsnosti u nauci i popularizacije novih naučnih saznanja.

Visoka škola “Prometej” želi da kroz program naučnoistraživačkog rada unaprijedi uslove za sistematski stvaralački rad svih, a prije svega, mlađih nastavnika, saradnika i istraživača. Istraživanje, razvoj i komercijalizacija novih znanja u tehničko-tehnološkim i društveno-humanističkim naukama, kao i multi-, inter- i transdisciplinarnim naukama, predstavljaju osnovna strateška opredjeljenja ove škole.

Visoka škola “Prometej” teži da naučno-istraživačke aktivnosti, zajedno sa obrazovnim procesom, omoguće:

 • usavršavanje kadrova koji će biti uključeni u rad privrede, prosvjete, kulture i državnih organa Republike Srpske i zajedničkih organa BiH,
 • aktivno učešće u podizanju konkurentske sposobnosti privrede Republike Srpske,
 • jačanje mogućnosti za uključivanje u međunarodne organizacije i učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima regionalnog i evropskog značaja,
 • primjenu rezultata naučnoistraživačkog rada u privredi, prosvjeti, kulturi i državnim organima Republike Srpske i zajedničkim organima BiH,
 • održavanje i napredovanje Visoke škole “Prometej” na međunarodnim akademskim rang listama.

Visoka škola “Prometej” svojim aktivnostima podstiče mlade, motivisane i nadarene studente da se uključe u naučno-istraživački rad. Ulaže se napor u podizanje kvaliteta studija uz čvrsto opredjeljenje da se postižu naučni rezultati koje je moguće verifikovati na međunarodnom nivou, a ujedno i primijeniti u domaćim uslovima.

Prioriteti u naučno-istraživačkom radu u narednom periodu su:

 • rad na programima osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacione djelatnosti i integrisanih istraživanja,
 • izdavanje naučnih publikacija, održavanje naučnih skupova i promovisanje naučne izvrsnosti,
 • podsticanje inovacionih aktivnosti na Visokoj školi “Prometej”.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva, Visoka škola “Prometej” ostvaruje misiju razvoja društva zasnovanog na znanju i obezbjeđuje uslove za održivi razvoj Republike Srpske.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Žiro računi:
Komercijalna banka: 571-010-00000934-75
Nova banka: 555-007-00220127-58
Sberbank: 567-241-11000194-39

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba