TRANSPORTNO INŽENJERSTVO – 240 ECTS

– četvorogodišnji studij –

Visoka škola za primjenjene i pravne poslove “Prometej” je sa četvorogodišnjim studijskim programom – TRANSPORTNO INŽENJERSTVO (240 ECTS) iznijela viziju moderne evropske visokoškolske institucije kompatibilne sa relevantnim školama u zemljama regiona i Evropske unije, te prepoznatljivom po visokom nivou kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju konsultantskih usluga u oblasti drumskog saobraćaja.

Studenti koji završe studije na studijskom programu Transportno inženjerstvo (240 ECTS) biće osposobljeni da u poslovnim sistemima obavljaju poslove planiranja, razvijanja i kontrole bezbjednosti drumskog saobraćaja, projektuju bezbjedonosne sisteme, kao i mogućnost otvaranja privatnih agencija za pružanje navedenih usluga drugim licima i poslovnim subjektima.

Studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i odnosi se na integraciju Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka u visokoškolski obrazovni sistem Republike Srpske, a u okviru evropskog obrazovnog prostora, uz stalno poboljšavanje svih elemenata kvaliteta studijskog programa, čime se daje doprinos ukupnom razvoju društva.

Svršeni student studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS) na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče zvanje – DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA sa 240 ECTS.

Studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) usklađen je sa akreditovanim programima Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta za saobraćaj Univerziteta u Novom Sadu.

 • Trajanje osnovnih studija je četiri godine,
 • Školska godina traje 12 kalendarskih mjeseci, a podijeljena je na dva semestra,
 • Svi predmeti su jednosemestralni,
 • Broj predmeta po semestru od 5,
 • Nastava u toku semestra traje 15 nedjelja,
 • Nedjeljno opterećenje studenta aktivnom nastavom je od 20 do 25 časova,
 • Godišnja akumulacija ECTS bodova iznosi 60 bodova,
 • Predmeti na studijskom programu su podeljeni na obavezne i izborne,
 • Predviđena je mogućnost prelaska studenata između škola istog ili sličnog profila.

Nastavni plan i program za ovaj ciklus studija utemeljen je na Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 01-977/10, 08. 07. 2010.), Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30, 20. 04. 2007.) i Principima Bolonjske deklaracije.

Uslovi za upis studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS)
Pravo upisa na studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) Visoke škole za primijenjene i pravne poslove “Prometej” Banja Luka imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine (u zemlji ili inostranstvu), položili prijemni ispit i zauzeli na rang listi mjesto koje i omogućava taj upis.

U prvu godinu studija mogu se upisati i strani državljani, pod istim uslovima, na način po postupku utvrđenim zakonim i Statutom Škole.

Kandidati koji konkurišu na upis polažu test sklonosti i sposobnosti po programu srednje škole. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa utvrđuje se na osnovu:
• opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju ( uspjeh iz svih predmeta i razreda četverogodišnje srednje škole) i
• rezultata postignutih na prijemnog ispitu.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četverogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Broj bodova na prijemnom ispitu, koje kandidat može ostvariti je od 0 (nule) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata na smjeru Transportno inženjerstvo (240 ECTS). Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.

Kandidat koji upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povratak uplaćenih finansijskih sredstava. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

 • Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
 • dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slijedeći kvalifikovani kandidat na rang listi. Rezultati postupka i rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli Škole.

 • Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
 • Upisni list,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • upisni semestralni list,
 • dvije fotografije 4×6 cm,
 • indeks,
 • dokaz o uplati rate za školarinu.
Nastavni plan i program Transportno inženjerstvo (240 ECTS)
Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“ Banja Luka, modernom i funkcionalnom organizacijom, savremenim nastavnim programima, raspoloživom opremom, stručnim i pedagoškim kapacitetima teži potpunom ispunjavanju zahtjeva okruženja, koristeći najsavremenije metode i tehnike kako bi obezbijedila povjerenje i zadovoljstvo korisnika.

U Studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) uvršteni su odgovarajući nastavni predmeti, razrađena metodologija savladavanja opšteobrazovnih, stručnih, a naročito stručno-aplikativnih predmeta kroz pažljivo izabrane auditorne vježbe, izradu seminarskih radova, kritičko analiziranje i poređenje slučajeva iz prakse…

Pri tome, nastavni proces se zasniva na razumljivo prezentovanom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju: računarima, najnovijoj literaturi i neposrednom kontaktu sa nastavnicima i saradnicima. Dragocjeni neposredni kontakt sa poslovnim procesom studenti ostvaruju kroz praktičnu nastavu u privrednim organizacijama, čime se nastavni proces zaokružuje oboga ćujući studente važnim praktičnim znanjima i iskustvima.

Studenti studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS) Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” u Banja Luci izučavaju oblasti:

 • Analiza rada postojećih transportnih sistema sa ocjenom stanja i mogućnosti uvođenja novih transportnih sistema,
  Programiranje i definisanje ciljeva razvojne politike saobraćaja sa generisanjem vrednovanja alternative transportnih sredstava,
 • Kompleksna organizacija robnog drumskog transporta sa optimizacijom strukture kapaciteta voznih parkova u funkciji transportnih zahtjeva i rastojanja transporta,
 • Ekonomsko vrednovanje varijanti sistema i efektivnosti transportnih sredstava,
 • Projektovanje organizacije i eksploatacije transportnih sredstava u JGPP prigradskom i međugradskom transportu putnika,
 • Izrada programa srednjoročnog i dugoročnog razvoja JGPP-a, sistem prigradskog i međugradskog prevoza putnika.

Nastava na studijskom programu sastoji se od predavanja, auditornih vježbi, praktičnih vježbi, seminarskih radova, prezentacija, konsultacija itd., što zavisi od samog predmeta, prirode njegovih ciljeva i očekivanih ishoda.

Na osnovu prikazanih kompetencija kojim svršeni student studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS), a koje su u nivou srodnih evropskih visokoškolskih ustanova, očekuje se da će diplomirani inženjeri drumskog saobraćaja moći da stručno i efikasno rade u našoj, ali i u zemljama Evropske unije.

Studenti koji završe studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” mogu da rade u Urbanističkim zavodima, projektnim organizacijama, komunalnim preduzećima, Odeljenjima za bezbjednost saobraćaja u okviru MUP-a, zavodima za vještačenja, auto društvima i auto školama, srednjim i višim tehničkim školama, računarsko-upravljačkim centrima, zavodima za statistiku, osiguravajućim zavodima, naučnim institutima, auto-transportnim preduzećima, međunarodnoj špediciji, autobuskim stanicama, servisima, parking servisima,…

NASTAVNI PREDMETI ZA PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA TRANSPORTNO INŽENJERSTVO (240 ECTS)
Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Poslovna informatika  001 6
Matematika 1 002 6
Menadžment u saobraćaju 003 6
Osnovi ekonomike poslovanja 004 6

Izborni predmet 1.:

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

- Drumska vozila sa dinamikom

 

TI-1/I

TI-2/I

6

Student bira jedan predmet od ponuđenih predmeta izbornog bloka.

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Matematika 2 005 7
Saobraćajno pravo 006 5
Poslovna statistika 007 7
Engleski jezik I 008 6
Izborni predmet 2.:

- Programiranje u saobraćaju

- Teorija toka i saobraćajnica

 

TI-3/I

TI-4/I

5

Student bira jedan predmet od ponuđenih predmeta izbornog bloka.

NASTAVNI PREDMETI ZA DRUGU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA TRANSPORTNO INŽENJERSTVO (240 ECTS)
Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnički elementi 009 7
Tehnička termodinamika 010 6
Mašinski materijali 011 6
Saobraćajni sistemi 012 6

Izborni predmet 3.:

- Transport putnika i robe

- Vertikalni transport

 

TI-5/I  

TI-6/I

5

Student bira jedan predmet od ponuđenih predmeta izbornog bloka.

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Osnovi saobraćaja i transporta 013 6
Saobraćajna sredstva i infrastruktura 014 6
Elektrotehnika sa osnovama elektronike na vozilima 015 6
Engleski jezik II 016 6

Izborni predmet 4.:

- Edukacija za saobraćaj

- Motori SUS

 

TI-7/I

TI-8/I

6

Student bira jedan predmet od ponuđenih predmeta izbornog bloka.

NASTAVNI PREDMETI ZA TREĆU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA TRANSPORTNO INŽENJERSTVO (240 ECTS)
Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bezbjednost saobraćaja 017 6
Poslovni strani jezik 018 6
Menadžment ljudskih resursa  019 6
Saobraćajni terminali 020 6

Izborni predmet 5.:

- Putevi

- Urbanizam

 

TI-9/I

TI-10/I

6

Student bira jedan predmet od ponuđenih predmeta izbornog bloka.

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnologija transporta i mehanizacija 021 6
Saobraćajna geografija 022 6
Poslovno i finansijsko pravo 023 6
Projektovanje I regulisanje saobraćaja 024 6

Izborni predmet 6.:

- Transportna sredstva i uređaji

- Eksplotacija i održavanje vozila

 

TI-11/I

TI-12/I

6

Student bira jedan predmet od ponuđenih predmeta izbornog bloka.

NASTAVNI PREDMETI ZA ČETVRTU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA TRANSPORTNO INŽENJERSTVO (240 ECTS)
Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mehanizacija i tehnologija pretovara 025 7
Špedicija i saobraćajni terminali 026 7

Izborni predmet 7.:

- Planiranje saobraćaja

- Međunarodni marketing

 

TI-13/I

TI-14/I

6

Stručna praksa I

027 5

Logistika u saobraćaju

028 5
Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Elektronsko poslovanje 029 7
Transport putnika i robe 030 6

Izborni predmet 8.:

a) Upravljanje saobraćajem u gradovima

b) Računovodstveni IS

 

TI-15/I

TI-16/I

6
Stručna praksa II 031 5
Diplomski rad 032 6

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Žiro računi:
Komercijalna banka: 571-010-00000934-75
Nova banka: 555-007-00220127-58
Sberbank: 567-241-11000194-39

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba