Konkurs za izbor članova Upravnog odbora

KONKURS za izbor članova UPRAVNOG ODBORA

Ponedjeljak 4.1.2021. godine
Na osnovu člana 50. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/20) i člana 148. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje


K O N K U R S
za izbor članova Upravnog odbora

Članovi iz reda akademskog osoblja ……………….. 3 izvršioca;
Član iz reda studenata …………………………………. 1 izvršioc;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/20).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju (za člana iz reda studenata ovjerena kopija srednje četverogodišnje škole),
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
Izvod iz matične knjige rođenih.
Konkurs je otvoren 10 dana, od dana objavljivanja.
Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a.