KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15) i člana 132. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

K O N K U R S

za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

  1. Doktor elektrotehničkih nauka – 1 izvršioc;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

  1. Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju,
  2. Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
  3. Dokaz o izboru u zvanje, ako je ranije biran,
  4. Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,
  5. Separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje, i
  6. Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs  ostaje  otvoren do popune radnih mjesta.  

Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-780 i 315-810.