Konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa


Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/20) i člana 132. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

K O N K U R S
za izbor u zvanje nastavnika i saradnika
i zasnivanje radnog odnosa

  1. Doktor ekonomskih nauka ………………………………………………………………….. . 1 izvršilac
  2. Doktor tehničkih nauka (oblast drumski saobraćaj)…………………………. 1 izvršilac
  3. Doktor tehničkih nauka (oblast računarstvo i infomacione nauke)….. …………. 1 izvršilac;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.(67/20).
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
a) Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju,
b) Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
c) Dokaz o izboru u zvanje, ako je ranije biran,
d) Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,
e) Separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje, i
f) Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-780 i 315-810.