KONKURS za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 97. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/20) i člana 132. Statuta, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

 

 

 

K O N K U R S

za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa

 

1.            Doktor ekonomskih nauka …………………………………………………………………….  2 izvršioca

2.            Doktor tehničkih nauka (oblast drumski saobraćaj)………………………….  2 izvršioca

3.            Profesor engleskog jezika…………………………………………………….. 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.(67/20).

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

a)      Ovjerenu kopiju o stečenom osnovnom studiju,

b)      Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,

c)      Dokaz o izboru u zvanje,

d)      Kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,

e)      Separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje, i

f)       Izvod iz matične knjige rođenih.

 

Konkurs  ostaje  otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave se podnose na adresu: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka, ulica Knjaza Miloša 10a.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-780 i 315-810.