Konkurs za radno mjesto: Direktor visokoškolske ustanove

Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/20) i člana 159. Statuta
Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka objavljuje

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa za mjesto:

1. Direktor visokoškolske ustanove…………….. 1 izvršioc
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom
obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.67/20).
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
a) Ovjerenu kopiju o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka
b) Kratku biografiju i bibliografiju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih
d) Ljekarsko uvjerenje
e) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivana.
Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se na adresu:
Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“, Banja Luka,
ulica Knjaza Miloša 10a.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/315-790 i 315-810.

Banja Luka, 5.1.2021. godine.