Naučno-istraživački institut

Naučno istraživački institut je organizaciona jedinica Visoke škole Prometej, Banja Luka formirana u cilju unapređenja i razvoja naučno-istraživačkog rada i podmlatka u polju društvenih, prirodnih, tehničkih i tehnoloških nauka, a s ciljem uključivanja nastavnika, asistenata i saradnika, te studenata u realizaciju naučnih, stručnih i drugi projekata, te radi unapređenja svog nastavnog i naučnog procesa.

Vizija

Naučno-istraživački institut će postati jedna od vodećih naučno-istraživačkih institucija, koja će kroz naučno-istraživački rad na području društvenih, prirodnih, tehničkih i tehnoloških nauka doprinijeti ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Republike Srpske.

Misija

Misija Instituta je podsticanje i realizacija posebnih naučnih projekata i naučnih radova u oblasti društvenih, prirodnih, tehničkih i tehnoloških nauka, akademsko istraživanje u cilju razvoja pojedinaca, ali i ukupnog okruženja, usavršavanjem naučnog kadra kao i podizanje kvaliteta nastavnog procesa Visoke škole Prometej Banja Luka.

Ciljevi

Primarni cilj naučno-istraživačkog rada Instituta je razvoj nauke i obrazovanja u naučnim oblastima sa akcentom na multi i interdisciplinarnom pristupu. Ovaj pristup će omogućiti da ekonomska istraživanja, koja predstavljaju srž aktivnosti Instituta, budu povezana sa ostalim relevantnim aspektima istraživanja kao što su: društveni, tehnološki, organizacioni, politički, institucionalni i kulturološki. Realizacija ovog cilja doprinosi razvoju nauke i tehnologije, kroz proširenje opšteg fonda znanja, kao očuvanju i povećanju ukupnih naučno-istraživačkih potencijala zemlje (naučnih kadrova i naučno-istraživačke infrastrukture) uspostavljanje međunarodne naučne saradnje, podizanju opšteg nivoa znanja u privredi i društvu i otvaranju mogućnosti kadrovima za usavršavanje kroz naučno-istraživačku komponentu kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Realizacija ovog cilja Instituta doprinosi unapređenju nastavnog procesa na Visokoj školi Prometej. Naučno-istraživačka djelatnost kao sistematski stvaralački rad koji se preduzima radi otkrivanja novih znanja, istovremeno je i djelatnost od posebnog značaja za sveukupni razvoj Republike Srpske i ogleda se u:

– Podsticanju privrednog razvoja i ukupnog društvenog razvoja,

– Bržoj integraciji u svjetske naučne, privredne, društvene i kulturne tokove,

 – Usmjeravanju društva ka inovacijama i stvaranju ambijenta za uključivanje u evropski istraživački prostor,

– Primjeni znanja u svim oblastima društvenog života.

Aktivnosti

Naučno-istraživačka djelatnost Instituta odvijaće se kroz sljjedeće aktivnosti:

–              Istraživački programi: osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti društvenih i tehničkih nauka,

–              Programe podsticanja naučno-istraživačkog rada u funkciji razvojnog, inovacionog, tehnološkog, regionalnog i ukupnog društvenog razvoja,

–              Programe međunarodne saradnje,

–              Uključivanje u srodne međunarodne naučne institucije i asocijacije,

–              Programe osposobljavanja, posebno mladih kadrova za naučno-istraživački rad i usavršavanje u ovoj oblasti,

–              Uključivanje u posebne programe naučne literature,

–              Programe održavanja domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova,

–              Programe izdavanja naučnih publikacija i časopisa,

–              Programe nabavke opreme za naučno-istraživački rad,

–              Programe za potrebe drugih zainteresovanih asocijacija i institucija sistema.

Organizacija, prostor i tehnička opremljenost Instituta

Radom Instituta rukovodi direktor Visoke škole Prometej, koji predstavlja i zastupa Institut, zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje u skladu sa Zakonom i Statutom Visoke škole Prometej.

Osnivač obezbjeđuje sredstva za rad Instituta kao što su prostor, oprema, naučna literatura. Prostorije i biblioteka će se ravnopravno koristiti i za naučno-istraživačku djelatnost Instituta, jer se kvalitetan nastavni proces ne može zamisliti bez naučno-istraživačke komponente.