Poslovna ekonomija 240 ECTS

Nastavni plan i program

– četverogodišnji studij –

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Banja Luka sa studijskim programom Poslovna ekonomija (240 ECTS) i smjerovima Javna uprava, Međunarodno poslovanje i diplomatija i Opšta poslovna ekonomija napravila je iskorak u obrazovnom sistemu Republike Srpske kvalitetno osposobljavajući buduće diplomirane ekonomiste za uspješno poslovanje na domaćem i međunarodnom tržištu.

Iz Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka izašli su diplomirani ekonomisti – stručnjaci iz oblasti savremenog poslovanja kao što su menadžment, preduzetništvo, bankarstvo, marketing, računovodstvo, poslovne finansije, revizija, poslovna informatika, međunarodna ekonomija,…

U prve dvije godine studija svi studenti stiču osnovna znanja iz oblasti koje su neophodne svakom ekonomskom stručnjaku kao što su: makroekonomija, mikroekonomija, ekonomika poslovanja, osnove menadžmenta, informatika, statistika, engleski jezik i dr.

Studenti koji se opredijele za smjer JAVNA UPRAVA proširuju svoja znanja iz oblasti uprave: Finansijska tržišta, Međunarodni marketing, Menadžment ljudskih resursa, Ekonomske integracije i trgovinske grupacije, Međunarodno bankarstvo, Finansijski menadžment itd.

Studenti koji se opredijele za smjer MEĐUNARODNO POSLOVANJE I DIPLOMATIJA proširuju svoja znanja iz oblasti vođenja diplomatije i poslovanja u međunarodnim okvirima kroz izučavanje predmeta: Ekonomska diplomatija, Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodne poslovne finansije, Međunarodno bankarstvo, Korporativna kultura i efikasnost poslovanja itd.

Studenti koji se opredijele za smjer OPŠTA POSLOVNA EKONOMIJA proširuju svoja znanja iz oblasti upravljanja preduzećem te stiču kvalitetna teorijska znanja kroz izučavanje predmeta: Finansijski menadžment, Proizvodni i uslužni menadžment, Monetarne i javne finansije, Analiza poslovanja preduzeća, Globalna ekonomija i poslovna diplomatija, Poslovno i finansijsko pravo itd.

Opšti uslovi za upis četvorogodišnjeg studijskog programa Poslovna ekonomija (240 ECTS) su propisani Zakonom i Statutom Visoke škole za primijenjene i pravne poslove Banja Luka, te zahtijevaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i pristupanje kvalifikacionom ispitu za upis na prvu godinu studija.

Pošto shodno odredbama Statuta studenti imaju pravo da jednom u toku studija promijene studijsku grupu, odosno studijski program, uslovi za upis studijskog programa na trećoj godini su položeni svi ispiti iz prethodne godine i poklapanje najmanje 50 odsto izbornih predmeta za odgovarajući studijski program.

Ovim studijskim programom se definišu uslovi za ulazak na studij, izlazak sa studija, prelazak na drugi studijski program:

 • Na prvu godinu studija se mogu upisati sve osobe sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom koje su pristupile polaganju kvalifikacionog ispita.
 • Na drugu godinu studija se mogu upisati svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i visokim školama stekli iste uslove.
 • Na treću godinu studija se upisuju svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i visokim školama stekli iste uslove. Pri upisu treće godine studija studenti se opredjeljuju za određeni smjer. Kod upisa treće godine prijavljuje grupa izbornih predmeta koje su studenti obavezni pohađati.
 • Studenti sa drugih univerziteta i visokih škola mogu upisati studijski program na trećoj godini samo ako imaju položeno najmanje 50 odsto programa izbornih predmeta iz treće godine. Najkasnije na početku osmog semestra studenti su dužni prijaviti temu diplomskog rada.
 • Studenti imaju pravo da prekinu studije na Visokoj školi i da dobiju odgovarajuću verifikaciju studiranja.
 • Pri izlasku sa studija sa skupljenih manje od 60 ECTS bodova, studentu se izdaje uvjerenje o položenim ispitima i na njegov zahtjev eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.
 • Pri izlasku sa studija poslije prve godine studije (sa skupljenih 60-119 ECTS bodova) studentu se izdaje uvjerenje o završenoj prvoj godini studija, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.
 • Pri izlasku sa studija poslije treće godine studije (sa skupljenih 120-179 ECTS bodova) studentu se izdaje uvjerenje o završenoj trećoj godini studija, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih programa za predmete koje je položio.

Visoka škola za primijenjene i pravne poslove Banja Luka u svom redovnom visokoškolskom obrazovanju ima četvorogodišnji studijski program – POSLOVNA EKONOMIJA (240 ECTS) sa smjerovima: Javna uprava, Međunarodno poslovanje i diplomatija i Opšta poslovna ekonomija, koji osposobljava buduće diplomirane ekonomiste za tržišnu privredu u kojoj je znanje najvažniji poslovni resurs.

Studijski program Poslovna ekonomija (240 ECTS) sadrži elemente utvrđene zakonom, čije je težište na odličnoj pripremljenosti svršenih studenata za uključenje u radni proces. Prve dvije godine ovog studijskog programa su zajedničke, dok se na nivou treće upisuju odgovarajući smjerovi.

U toku prve dvije godine se stiču osnovna znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike. Prelaskom na treću godinu studija studijski program se razvija u tri usmjerenja, dobijaju se izborni predmeti, koji se nastavljaju izučavati na četvrtoj godini.

Nastavni proces se zasniva na razumljivo prezentovanom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju: računarima, najnovijoj literaturi i neposrednom kontaktu sa nastavnicima i saradnicima.

Svršeni student studijskog programa Poslovna ekonomija (240 ECTS) na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče zvanje – DIPLOMIRANI EKONOMISTA sa 240 ECTS iz odgovarajuće oblasti zavisno od izabranog studijskog smjera. Odgovarajući međunarodni naziv za ovo zvanje je – BACHELOR OF ECONOMIST.

 • Trajanje osnovnih studija je četiri godine,
 • Tri smjera studijskog programa: Javna uprava, Međunarodno poslovanje i diplomatija i Opšta poslovna ekonomija.
 • Školska godina traje 12 kalendarskih mjeseci, a podijeljena je na dva semestra,
 • Svi predmeti su jednosemestralni,
 • Broj predmeta po semestru od 4 do 5,
 • Nastava u toku semestra traje 15 nedjelja,
 • Nedjeljno opterećenje studenta aktivnom nastavom je 21 čas,
 • Godišnja akumulacija ECTS bodova iznosi 60 bodova,
 • Predmeti na studijskom programu su podeljeni na obavezne i izborne,
 • Predviđena je mogućnost prelaska studenata između škola istog ili sličnog profila.

Nastavni plan i program za ovaj ciklus studija utemeljen je na Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85, 31. 08. 2006.), Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30, 20. 04. 2007.) i Principima Bolonjske deklaracije.

NASTAVNI PREDMETI ZA PRVU GODINU

Prvi semestar

Drugi semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA DRUGU GODINU

Treći semestar

Četvrti semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA TREĆU GODINU

Peti semestar

Šesti semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA ČETVRTU GODINU

Sedmi semestar

Osmi semestar