Pravilnici i uputstva

Nastavni proces i poslovanje Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka definisani su zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, međunarodnim standardima, te internim pravilnicima i uputstvima.

PRAVILNIK O PRAVILIMA STUDIJA

Ovim Pravilnikom bliže se uređuje organizacija i izvođenje osnovnih akademskih studija, pravila studiranja, napredovanje studenata, završni (diplomski) rad i druga pitanja vezana za nastavu na Visokoj školi Prometej.

 
PRAVILNIK O ZAVRŠNOM (DIPLOMSKOM) ISPITU

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način polaganja završnog (diplomskog) ispita u Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.

PRAVILNIK O IZBORU U ZVANJA NASTAVNIKA I SARADNIKA VISOKE ŠKOLE

Ovim Pravilnikom reguliše se postupak izbora u zvanje nastavnika i saradnika Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.

PRAVILNIK O NAČINIMA PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJU STUDENATA

Ovim Pravilnikom Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka utvrđuju se kriteriji o načinu praćenja i valorizovanja znanja studenata i dodjele bodova u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ECTS).

PRAVILNIK ZA OSIGURANJE KVALITETA

Ovim Pravilnikom definišu se organizacija, nadležnosti, odgovornost i metod rada organa i pojedinaca Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka u oblasti osiguranja kvaliteta, područja vrednovanja sistema za osiguranje kvaliteta, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje kvaliteta na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Seminarski rad je početni korak kojim student na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče znanje i iskustvo u pisanju stručnih radova. Seminarski rad podrazumijeva samostalnu obradu neke teme iz nastavnog programa određenog nastavnog predmeta.

PRAVILNIK O MOBILNOSTI STUDENATA

Ovim Pravilnikom uređuju se osnovni principi mobilnosti studenata i prenošenje ESPB bodova stečenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Pravilnik o mobilnosti studenata