Prelazak sa drugih fakulteta

Studentima koji prelaze sa drugih visokoobrazovnih institucija na Visoku školu biće priznati položeni ispiti iz prethodnog školovanja odlukom komisije za priznavanje ispita.

Priznavanje ispita vrši se na temelju uvida u priloženu dokumentaciju, koja mora biti ovjerena ili originalna, a koja obuhvata uvjerenje o položenim ispitima sa druge visokoobrazovne institucije sa postignutim ocjenama i nastavni plan i program visokoobrazovne institucije.

Student uz uvjerenje, predaje i sva upisna dokumenta.

Upravni odbor može donijeti odluku kojom se utvrđuje visina naknada koju student mora uplatiti za rad u komisiji.