Transportno inženjerstvo 240 ECTS

TRANSPORTNO INŽENJERSTVO – 240 ECTS

– četvorogodišnji studij –

Visoka škola za primjenjene i pravne poslove “Prometej” je sa četvorogodišnjim studijskim programom – TRANSPORTNO INŽENJERSTVO (240 ECTS) iznijela viziju moderne evropske visokoškolske institucije kompatibilne sa relevantnim školama u zemljama regiona i Evropske unije, te prepoznatljivom po visokom nivou kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju konsultantskih usluga u oblasti drumskog saobraćaja.

Studenti koji završe studije na studijskom programu Transportno inženjerstvo (240 ECTS) biće osposobljeni da u poslovnim sistemima obavljaju poslove planiranja, razvijanja i kontrole bezbjednosti drumskog saobraćaja, projektuju bezbjedonosne sisteme, kao i mogućnost otvaranja privatnih agencija za pružanje navedenih usluga drugim licima i poslovnim subjektima.

Studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i odnosi se na integraciju Visoke škole za primijenjene i pravne nauke Banja Luka u visokoškolski obrazovni sistem Republike Srpske, a u okviru evropskog obrazovnog prostora, uz stalno poboljšavanje svih elemenata kvaliteta studijskog programa, čime se daje doprinos ukupnom razvoju društva.

Svršeni student studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS) na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke Banja Luka stiče zvanje – STRUKOVNI SPECIJALISTA INŽENJER SAOBRAĆAJA sa 240 ECTS.

Studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) usklađen je sa akreditovanim programima Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta za saobraćaj Univerziteta u Novom Sadu.

Trajanje osnovnih studija je četiri godine,
Školska godina traje 12 kalendarskih mjeseci, a podijeljena je na dva semestra,
Svi predmeti su jednosemestralni,
Broj predmeta po semestru od 5,
Nastava u toku semestra traje 15 nedjelja,
Nedjeljno opterećenje studenta aktivnom nastavom je od 20 do 25 časova,
Godišnja akumulacija ECTS bodova iznosi 60 bodova,
Predmeti na studijskom programu su podeljeni na obavezne i izborne,
Predviđena je mogućnost prelaska studenata između škola istog ili sličnog profila.

Nastavni plan i program za ovaj ciklus studija utemeljen je na Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 01-977/10, 08. 07. 2010.), Izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30, 20. 04. 2007.) i Principima Bolonjske deklaracije.

Pravo upisa na studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) Visoke škole za primijenjene i pravne poslove “Prometej” Banja Luka imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine (u zemlji ili inostranstvu), položili prijemni ispit i zauzeli na rang listi mjesto koje i omogućava taj upis.

U prvu godinu studija mogu se upisati i strani državljani, pod istim uslovima, na način po postupku utvrđenim zakonim i Statutom Škole.

Kandidati koji konkurišu na upis polažu test sklonosti i sposobnosti po programu srednje škole. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa utvrđuje se na osnovu:
• opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju ( uspjeh iz svih predmeta i razreda četverogodišnje srednje škole) i
• rezultata postignutih na prijemnog ispitu.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četverogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Broj bodova na prijemnom ispitu, koje kandidat može ostvariti je od 0 (nule) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata na smjeru Transportno inženjerstvo (240 ECTS). Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.

Kandidat koji upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povratak uplaćenih finansijskih sredstava. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:
izvod iz matične knjige rođenih,
originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slijedeći kvalifikovani kandidat na rang listi. Rezultati postupka i rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli Škole.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
Upisni list,
dva obrasca ŠV-20,
upisni semestralni list,
dvije fotografije 4×6 cm,
indeks,
dokaz o uplati rate za školarinu.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej“ Banja Luka, modernom i funkcionalnom organizacijom, savremenim nastavnim programima, raspoloživom opremom, stručnim i pedagoškim kapacitetima teži potpunom ispunjavanju zahtjeva okruženja, koristeći najsavremenije metode i tehnike kako bi obezbijedila povjerenje i zadovoljstvo korisnika.

U Studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) uvršteni su odgovarajući nastavni predmeti, razrađena metodologija savladavanja opšteobrazovnih, stručnih, a naročito stručno-aplikativnih predmeta kroz pažljivo izabrane auditorne vježbe, izradu seminarskih radova, kritičko analiziranje i poređenje slučajeva iz prakse…

Pri tome, nastavni proces se zasniva na razumljivo prezentovanom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju: računarima, najnovijoj literaturi i neposrednom kontaktu sa nastavnicima i saradnicima. Dragocjeni neposredni kontakt sa poslovnim procesom studenti ostvaruju kroz praktičnu nastavu u privrednim organizacijama, čime se nastavni proces zaokružuje oboga ćujući studente važnim praktičnim znanjima i iskustvima.

Studenti studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS) Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” u Banja Luci izučavaju oblasti:

Analiza rada postojećih transportnih sistema sa ocjenom stanja i mogućnosti uvođenja novih transportnih sistema,
Programiranje i definisanje ciljeva razvojne politike saobraćaja sa generisanjem vrednovanja alternative transportnih sredstava,
Kompleksna organizacija robnog drumskog transporta sa optimizacijom strukture kapaciteta voznih parkova u funkciji transportnih zahtjeva i rastojanja transporta,
Ekonomsko vrednovanje varijanti sistema i efektivnosti transportnih sredstava,
Projektovanje organizacije i eksploatacije transportnih sredstava u JGPP prigradskom i međugradskom transportu putnika,
Izrada programa srednjoročnog i dugoročnog razvoja JGPP-a, sistem prigradskog i međugradskog prevoza putnika.

Nastava na studijskom programu sastoji se od predavanja, auditornih vježbi, praktičnih vježbi, seminarskih radova, prezentacija, konsultacija itd., što zavisi od samog predmeta, prirode njegovih ciljeva i očekivanih ishoda.

Na osnovu prikazanih kompetencija kojim svršeni student studijskog programa Transportno inženjerstvo (240 ECTS), a koje su u nivou srodnih evropskih visokoškolskih ustanova, očekuje se da će strukovni specijalista inženjer saobraćaja moći da stručno i efikasno rade u našoj, ali i u zemljama Evropske unije.

Studenti koji završe studijski program Transportno inženjerstvo (240 ECTS) Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” mogu da rade u Urbanističkim zavodima, projektnim organizacijama, komunalnim preduzećima, Odeljenjima za bezbjednost saobraćaja u okviru MUP-a, zavodima za vještačenja, auto društvima i auto školama, srednjim i višim tehničkim školama, računarsko-upravljačkim centrima, zavodima za statistiku, osiguravajućim zavodima, naučnim institutima, auto-transportnim preduzećima, međunarodnoj špediciji, autobuskim stanicama, servisima, parking servisima,…

NASTAVNI PREDMETI ZA PRVU GODINU

Prvi semestar

Drugi semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA DRUGU GODINU

Treći semestar

Četvrti semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA TREĆU GODINU

Peti semestar

Šesti semestar

NASTAVNI PREDMETI ZA ČETVRTU GODINU

Sedmi semestar

Osmi semestar